top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

LOCATIEHUUR

LOCATIEHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 Aanvraag

Art. 2 Aard activiteit

Art. 3 Betaling

Art. 4 Annulaties

Art. 5 Gebruik locatie

Art. 6 Vergunningen en verzekeringen

Art. 7 Staat van de locatie

Art. 8 Schade

Art. 9 Onderverhuring

Art. 10 Toegang beheerder

Art. 11 Toegang gebruiker

Art. 12 Brandveiligheid

Art. 13 Catering en consumpties

Art. 14 Logistiek

Art. 15 Externe firma’s (techniek,…)

Art. 16 Aanbrengen decoratie

Art. 17 Gebruik verwarming

Art. 18 Gebruik logo

Art. 19 Naleving

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. 1 Aanvraag

Elke reservatie gebeurt online via www.tgrom.be, telefonische of mondelinge aanvragen worden niet behandeld. Vervolgens krijgt u een automatische bevestigingsmail. Een medewerker van 't Grom contacteert u eventueel met verdere vragen.

 

 

Art. 2 Aard activiteit

’t Grom is een museum en erfgoedsite bestaande uit een beschermd landschap met erkende monumenten. Deze locatie met bijzondere erfgoedwaarde wordt ter beschikking gesteld met de nadrukkelijke afspraak dat de gebruiker en de door haar toegelaten toeschouwers en bezoekers ten allen tijde gehouden zijn tot het respecteren van de waarden van de locatie en de site en van alle aanwezige interieurelementen en voorwerpen. De gebruiker zal enkel gebruik maken van de haar toegewezen ruimte(s) en locaties voor het organiseren van culturele en niet-commerciële activiteiten. De georganiseerde activiteit zal steeds in overeenstemming zijn met de uitstraling en de intrinsieke waarden van de locatie en de site.

 

De locaties mogen enkel aangewend worden waarvoor ze geadverteerd worden op de website van ‘t Grom. Afwijkingen hiervan zijn slechts mogelijk mits een specifieke toelating door ‘t Grom.

 

De gebruiker en niet ‘t Grom is de officiële organisator van de activiteit. Dat betekent dat de gebruiker zich in orde dient te stellen met alle toepasselijke regelgeving op vlak van (brand)veiligheid, geluidsoverlast, volksgezondheid, toegankelijkheid enzovoort en over de nodige vergunningen moet beschikken. De gebruiker moet tevens over de nodige verzekeringen beschikken op het moment van aanvang van de activiteit. ‘t Grom kan vragen om hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen.

 

 

Art. 3 Betaling

’t Grom maakt een factuur aan op basis van de door de gebruiker online ingevoerde gegevens. De factuur wordt door de gebruiker betaald binnen de 15 dagen na ontvangst.

 

Maakt de gebruiker langer gebruik van de ruimte dan overeengekomen, dan wordt automatisch een bijkomend factuur van €100 verzonden aan het adres van de gebruiker die deze zonder protest zal aanvaarden en betalen via dezelfde modaliteiten als hierboven beschreven.

 

Sluit de gebruiker volgens de ‘sleutelafspraak’ zelfstandig de locatie af, dan hanteert ’t Grom hiervoor het uur van exit dat daags nadien af te lezen is op de alarmcentrale. Meer info over de sleutelafspraak onder artikel 11 ‘Toegang Gebruiker’.

 

In geval van schade of extra verbruik die duidelijk ontstaan is in het kader van het locatiegebruik, zal ’t Grom eveneens een bijkomende factuur versturen.

 

 

Art. 4 Annulaties

Wij vragen uitdrukkelijk om ons minstens één werkweek (5 werkdagen) op voorhand op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het programma zoals timing, aantal deelnemers of annulaties. Annuleert men nadien, dan zijn wij genoodzaakt de volledige prijs aan te rekenen.

 

Indien er omwille van overmacht wijzigingen of annulaties optreden vanuit vzw Midzeelhoeve - ‘t Grom, kan hierop geen schadevergoeding geclaimd worden. Indien de huurprijs reeds betaald werd, wordt deze aan de rechthebbende terugbetaald.

 

Indien de bepalingen van de locatiehuur niet worden nageleefd, kan de bijeenkomst ten allen tijde stopgezet worden en eventueel ontruimd worden op kosten van de gebruiker.

 

 

Art. 5 Gebruik locatie

Het valt buiten de verantwoordelijkheid van ‘t Grom om de voedselveiligheid te garanderen bij eender welk gebruik van eender welke locatie.

 

De veilingzaal wordt na gebruik in propere staat achtergelaten. ’t Grom voorziet 1 afvalemmer en vraagt de gebruiker deze te gebruiken.

 

Het kookeiland wordt na gebruik opgeruimd en schoongemaakt door de gebruiker (toestellen, werkbladen, koelkast, vloer, ….).  ’t Grom denkt aan het milieu en voorziet daarom 1 vuilniszak voor restafval, 1 gft-emmer en 1 bak waar PMD, glas en papier verzameld worden.

 

GTF betekent alle niet-gekookte, niet bewerkte groenten en fruit. Dit afval wordt gecomposteerd op de eigen site. Zuivel, vlees, olie en specerijen horen niet thuis is de groenafvalemmer.

 

Een set van 10 keukenhanddoeken wordt door ‘t Grom voorzien. De handdoeken dienen achtergelaten te worden in de keuken na het evenement.

 

Handleidingen betreffende de apparaten bevinden zich ter plaatse. Bij overmacht waardoor de apparatuur niet gebruikt kan worden, kan geen schadevergoeding geclaimd worden. Alle apparatuur moet na afloop van de bijeenkomst uitgeschakeld worden.

 

In de volledige locatie geldt ten allen tijde een absoluut rookverbod.

 

 

Art. 6 Vergunningen en verzekeringen

De gebruiker doet zelf het nodige om de noodzakelijke vergunningen en toestemmingen te verkrijgen die vereist zijn om de activiteit in de ruimtes te laten doorgaan. ‘t Grom kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van deze vergunningen, noch kan hij hiervoor tot schadevergoeding gehouden zijn. Het ontbreken van een noodzakelijke vergunning kan evenmin een reden zijn om te annuleren of om de reeds betaalde voorschotten of andere gelden/vergoedingen terug te eisen van ‘t Grom. Anderzijds kan ‘t Grom de aanvraag en het gebruik stopzetten indien de gebruiker als onwillige partij beschouwd wordt.

 

Alle belastingen, verzekeringen, taksen en retributies van welke aard ook (in het bijzonder auteursrechten) die voortvloeien uit het gebruik van de locatie en die inherent zijn aan het gebruik van het ter beschikking gestelde onroerend goed, worden volledig door de gebruiker gedragen. Dit geldt niet voor de onroerende voorheffing.

 

 Naargelang de aard van de activiteit verbindt de gebruiker zich er toe te zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde reglementen en voorschriften zoals onder meer:

 • de geldende politiereglementen;

 • de voorschriften inzake SABAM, billijke vergoeding en aanverwante verplichtingen;

 • de vorderingen inzake belastingen en accijnzen;

 • de voorschriften inzake de wetten op de handelspraktijken;

 • de voorschriften inzake openbare orde en goede zeden;

 • de vermelding van eventuele verbruikersprijzen inclusief btw en dienst;

 

Indien ‘t Grom voor deze belastingen, verzekeringen, taksen en retributies van welke aard ook (in het bijzonder auteursrechten) door eender welke instantie wordt aangesproken, en/of deze dient te betalen, zal de gebruiker ‘t Grom hiervoor volledig vrijwaren.

 

 

Art. 7 Staat van de locatie

De locatie wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de aanvang van de gebruiksaanvraag zonder dat deze toestand aanleiding kan geven tot enige vergoeding aan de gebruiker voor bepaalde zichtbare of onzichtbare gebreken aan de ter beschikking gestelde locatie. Als er in de periode tussen het boeken van de locatie en de aanvang van de activiteit zich aan de locatie of de site wijzigingen voordoen die een invloed kunnen hebben op de activiteit van de gebruiker, stelt ‘t Grom de gebruiker hiervan tijdig op de hoogte. De gebruiker is ten allen tijde en na afspraak welkom om de staat van de locatie te controleren.

 

‘t Grom draagt geen enkele verantwoordelijkheid n.a.v. schade aan personen of goederen ter gelegenheid van de ter beschikkingstelling van de locaties aan de gebruiker of derden. Hiertoe voorziet de gebruiker als organisator van de activiteit de nodige verzekeringen.

 

Indien gevraagd door de gebruiker wordt een verslag opgemaakt met de staat van de locatie en het interieur. Vlak voor en onmiddellijk na afloop van het gebruik zal dan in aanwezigheid van ‘t Grom en de gebruiker, of hun afgevaardigden, een rondgang gemaakt worden in de ter beschikking gestelde delen van de locaties waarbij de gebruiker ertoe gehouden is alle richtlijnen voor de op orde stelling en netheid onmiddellijk na te komen. In geval van tegenspraak tussen de partijen wordt op dat ogenblik een beschrijving opgesteld van de vastgestelde schade en van de raming van de kostprijs voor herstelling van de schade aangericht door de gebruiker.

 

 

Art. 8 Schade

De gebruiker zal de ter beschikking gestelde locatie gebruiken als een goede huisvader en er zorg voor dragen zodat er geen schade wordt toegebracht aan de site, het interieur en alle in de locatie aanwezige voorwerpen.

 

Iedere gebruiker, die toelating heeft bekomen tot het gebruik van de locatie, is aansprakelijk voor alle schade die door hem, door zijn vertegenwoordigers of door deelnemers aan de activiteit werd veroorzaakt. In geval van schade zal de gebruiker onmiddellijk stappen ondernemen om de schade mee te delen aan ‘t Grom. Indien de gebruiker nalaat ’t Grom op de hoogte te brengen, zal de schade vastgesteld worden door de ’t Grom en zullen de herstellingskosten zonder meer aan de gebruiker aangerekend worden.

 

Klachten en betwistingen worden binnen de drie dagen schriftelijk kenbaar gemaakt aan ‘t Grom.

 

Ook problemen met of gebreken aan de apparatuur of de zaal dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan ‘t Grom. Voor het gebruik van het kookeiland overdag kan dit rechtstreeks aan het aanwezige personeel gemeld worden. Voor de bijeenkomsten ‘s avonds neemt de gebruiker ‘s anderendaags contact op met ’t Grom of belt men het personeelslid dat permanentie doet.

 

Wanneer bij het betreden van de locatie enige beschadiging en/of gebrek wordt vastgesteld, dient zulks door de gebruiker(s) onmiddellijk gesignaleerd te worden aan ‘t Grom. Dit geldt evenzeer voor eender welke schade ontstaan tijdens de activiteit. De gebruiker zal alle schade die na zijn gebruik aan de installaties en de ter beschikking gestelde locatie werden vastgesteld, moeten vergoeden.

 

Herstelling van schade gebeurt door ‘t Grom en niet door de gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

 

De herstellingskosten van alle toegebrachte schade moeten op eerste verzoek vereffend worden. ‘t Grom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteit of van het gebruik van de locatie, de site en zijn uitrusting.

 

‘t Grom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de gebruiker en van deelnemers aan de activiteit, ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt om al dan niet tegen betaling voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te geven.

 

De gebruiker verbindt er zich toe niets aan te brengen en zeker geen reclame, publiciteit of herkenningstekens zowel binnen als buiten, tenzij hiervoor expliciete schriftelijke toestemming werd gegeven door ‘t Grom.

 

Wordt de locatie door de gebruiker na afloop niet achtergelaten in de staat waarin ze zich vooraf bevond, dan stuurt ’t Grom automatisch een bijkomende factuur van €100.  De eventuele afvalverwerking en opkuiswerken naar aanleiding van deze activiteit zullen dan gebeuren steeds door ‘t Grom uitgevoerd worden.

 

 

Art. 9 Onderverhuring

Het is de gebruiker niet toegelaten, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van ‘t Grom, zijn rechten als gebruiker over te dragen aan een derde of het ter beschikking gestelde locatie in onderverhuring te geven, zelfs niet voor een beperkte duur of beperkte oppervlakte.

 

 

Art. 10 Toegang beheerder

‘t Grom of zijn afgevaardigde(n) heeft/hebben ten alle tijde toegang tot het ter beschikking gestelde locatie om het te bezichtigen en om het gemaakte gebruik van de locatie te controleren. De gebruiker kan hen op geen enkele wijze de toegang verhinderen of weigeren. Deuren mogen niet versperd of met een sleutel gesloten worden.

 

 

Art. 11 Toegang gebruiker

Tussen 23u00 en 06u00 zijn er geen activiteiten toegestaan op de verschillende locaties binnen ’t Grom.

 

De gebruiker wordt onthaald door de beheerder bij de start van de locatiehuur en op dat moment een laatste keer gebrieft om een ordelijk verloop te garanderen.

 

Voor locatiehuur op avonden en in weekends gaat de gebruiker akkoord met een ‘sleutelafspraak’ waarbij hij of zij volgens duidelijke richtlijnen van de beheerder zelf ’t Grom afsluit. Dit exit-plan is een vertrouwelijk document tussen beheerder en gebruiker.

 

In de huur is inbegrepen: gebruik van de locatie, inclusief nutsvoorzieningen, gebruik van de toiletten. De gebruiker mag zonder uitdrukkelijke vraag geen andere ruimten in gebruik nemen. De museumtuinen zijn evenmin toegankelijk tenzij anders en voorafgaandelijk besproken.

 

De gebruiker zal de sanitaire behoeften aftoetsen met de reeds bestaande inrichting. Bij een gebrek aan capaciteit zal de gebruiker op eigen kosten de nodige capaciteit voorzien.

Het verbod op dieren dient steeds te worden nageleefd. Blindengeleidehonden vallen buiten dit verbod.

 

De toegang tot de technische lokalen, depots en burelen is verboden voor alle onbevoegde personen. Gemotoriseerde voertuigen worden niet toegelaten op het terrein en moeten op de parking gestald worden. Toegangswegen voor hulpdiensten moeten ten allen tijde vrijgehouden worden. Bij een grote opkomst of te verwachten parkeeroverlast dient de gebruiker op eigen kosten een parkeerbeleid uit te werken. Parkeren op of rijden over het gras is verboden.

 

Het linkergangpad in de eerste museumzaal wordt verlicht voor veilige doorgang van het onthaal naar het kookeiland. Het is de gebruiker en zijn gasten verboden om de rest van de tentoonstellingsruimte te betreden. Dit houdt in de educatieve opstelling genaamd ‘Aardkluit’ en het rechtergangpad aan de noordzijde.

 

Het lossen en laden van materialen voor het kookeiland en veilingzaal gebeurt uitsluitend via de hoofdingang van ’t Grom en niet via de zijdeuren of de grote poort tenzij onder begeleiding van een medewerker of vrijwilliger van ’t Grom. ’t Grom voorziet een winkelkar om materialen te verrollen van de hoofdingang naar de locaties.

 

De bleekweide is enkel toegankelijk via de kleine houten poort zijnde de ingang naar de museumtuinen. Voor het aan- en afvoeren van groter materiaal kan de gebruiker vragen om de groene poorten aan de dienstweg voor personeel open te stellen. Het is de gebruiker en gasten toegestaan om door de andere delen van de museumtuinen te wandelen, maar alle andere activiteiten zijn er verboden.

 

Het gratis gebruik van de parking van ’t Grom is inbegrepen in de locatiehuur.

 

 

Art. 12 Brandveiligheid

De gebruiker verbindt zich ertoe alle brand- en veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Het maximum aantal toegelaten personen mag omwille van brandpreventie niet overschreden worden. De gebruiker zal alle evacuatiewegen ten allen tijde vrijhouden en verklaart op de hoogte te zijn van alle nooduitgangen. De losstaande en vaste brandblusapparaten met bijhorende signalisatie mogen in geen geval verplaatst, noch afgedekt of gecamoufleerd worden.

 

 

Art. 13 Catering en consumpties

Spijs, drank en andere ingrediënten die bij de locatiehuur horen, kunnen vrij aangehaald worden door de gebruiker. Koffiebonen voor de koffiezet zijn ook te voorzien.

De aanwezige kruiden mogen bij noodzaak met mate gebruikt worden. Alle overige ingrediënten, oliën en sauzen horen toe aan de educatieve werking van 't Grom en staan niet ter beschikking.

 

Alle overige catering gebeurt bij voorkeur door de horeca-zaak gelegen in Midzeelhoeve 1, gelegen op de site van ’t Grom. De gebruiker maakt vooraf duidelijke afspraken hierover met de uitbaters indien nodig. Een welkomsttafel en broodjeslunch kan ook vooraf besteld worden bij ’t Grom.

 

 

Art. 14 Logistiek

Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ‘t Grom is het verboden:

 • eigen materialen en/of toestellen in de locatie op te slaan of op te bergen

 • om het even welke gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen in de locatie te brengen

 • vuur te maken in de locatie, andere dan de keuken of lokalen voor de cateringinstallaties

 • elementen te plaatsen die werken met open vlam zoals kaarsen, branders, e.d. Ook rookafscheidende elementen zoals geurstokjes, olielampen, e.d. zijn verboden in welke vorm dan ook.

 • toestellen ed. die in de locatie staan te verplaatsen en voor andere dan hun oorspronkelijke doeleinden te gebruiken.

 

 

Art. 15 Externe firma’s (techniek,…)

De gebruiker zorgt er voor dat alle installaties door bevoegde personen worden aangesloten en dat alle losse kabels en draden worden vastgelegd.

 

De gebruiker, en hij alleen, is ertoe gehouden om alle noodzakelijke leveringen en het ophalen van materiaal te organiseren.

 

 

Art. 16 Aanbrengen decoratie

Het is verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren,… te benagelen, te beplakken of te beschrijven. Versiering wordt aangebracht in overleg met ‘t Grom of zijn afgevaardigde. Al het materiaal en decoratie gebruikt bij een evenement in de locatie, dient onmiddellijk na afloop van het evenement verwijderd te worden zonder schade toe te brengen aan het materiaal.

 

 

Art. 17 Gebruik verwarming

Het gebruik van de verwarming is inbegrepen in de locatiehuur en wordt niet extra aangerekend.

 

Bij onderbreking of uitvallen van de verwarming, elektriciteitstoevoer en andere nutsvoorzieningen door toeval of overmacht kan de gebruiker geen vermindering noch verbreking vorderen tenzij hierdoor de activiteit diende afgelast te worden. In dat geval is ‘t Grom enkel gehouden tot terugbetaling van 10% van de gebruiksvergoeding en komt zij niet tussen in andere gemaakte kosten en/of uitgaven van de gebruiker. Evenmin kan de gebruiker een schadevergoeding eisen van ‘t Grom.

 

De gebruiker zal rekening houden met de bestaande stroomvoorziening. Indien deze niet toereikend is, zal de gebruiker op eigen kosten voorzien in bijkomende stroomgroepen en andere technische installaties.

 

 

Art. 18 Gebruik logo

Indien de gebruiker een co-creatieve samenwerking aangaat met ‘t Grom voor het gebruik van de locatie, wordt gevraagd om steeds het logo van ‘t Grom te gebruiken in alle drukwerk en communicatie die verspreid wordt rond de bekendmaking van de activiteit. Het logo wordt steeds vergezeld van de vermelding ‘in samenwerking met ‘t Grom’ en een verwijzing naar de website van ‘t Grom.

 

De gebruiker gaat er in dit geval eveneens mee akkoord dat zijn activiteit op de website van ‘t Grom aangekondigd wordt. Hij zal hiervoor de nodige informatie ter beschikking stellen van ‘t Grom.

 

Indien de gebruiker na de activiteit producten aanbiedt zoals publicaties of cd’s en dvd’s van opnames van de activiteit zal het logo van ‘t Grom ook steeds vermeld staan op deze producten.

 

 

Art. 19 Naleving

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan verplichte stopzetting van de activiteit tot gevolg hebben. ‘t Grom kan in dat geval een beroep doen op een deurwaarder en publieke of private ordehandhaving.

bottom of page